VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení:

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy nebo dohody o předplatném, přičemž:

 1. na straně  prodávajícího vystupuje společnost Enel s.r.o, se sídlem Fraňa Mojtu 253/5, 949 01 Nitra, Slovenská Republika, IČO: 53 559 801, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, oddíl: 53453/N (dále jen „ prodávající “) a
 2. na straně  kupujícího  vystupuje:
 • spotřebitel (dále také jako „ spotřebitel “) nebo
 • podnikatel (dále také jako „ podnikatel “).

Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro Nitranský kraj,

Staničná 9, PO Box 49/A, 950 50 Nitra 1

Slovenská Republika

Tel. č. 037/772 02 16

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem  je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

Právní vztahy mezi  prodávajícím a spotřebitelem  výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i zákona č.. 102/2014 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „ zákon o prodeji na dálku “).

Podnikatelům se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
 • osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Podnikatelem  se také pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo (IČ), pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Právní vztahy mezi  prodávajícím a podnikatelem  výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP i obsahem Reklamačního řádu, který tvoří součást VOP, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, které jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou dohodnuto jinak.

 II. Kupní smlouva:

 1. Uzavření kupní smlouvy 

Pokud je kupujícím spotřebitel , návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webovou stránku prodávajícího. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu spotřebiteli informativním e-mailem na e-mail, který byl kupujícím spotřebitelem zadán; na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit jen na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod V. Objednávání.

Je-li kupující podnikatel , návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslána objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli elektronickými prostředky s tímto jeho návrhem. Za případné chyby při přenesení dat prodávající nenese zodpovědnost. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu určenou dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou zřejmé z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Náklady vzniklé kupujícímu v důsledku realizace koupě zboží (např. na použití komunikačních prostředků na dálku – telefon, internet, atd.) jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 1. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny.

Prodávající kupujícímu předá věc i dokumenty, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu s kupní smlouvou.

Má-li prodávající věc odeslat, předá věc kupujícímu:

 • podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci,
 • spotřebiteli až, když mu věc předá dopravce.

Prodávající věc zabalí způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem pořídí prodávající věc pro přepravu.

Prodávající dodá zboží kupujícímu až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, prodávající provede expedici zboží v souladu s VOP.

Ve smyslu zákona 102/2014 Sb. je prodávající povinen uvádět pro kupujícího spotřebitele lhůtu, do které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu:

Prodávající dodá zboží kupujícímu spotřebiteli v co možná nejkratší lhůtě, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Obvyklá lhůta pro dodání zboží představuje  5 pracovních dnů  ode dne expedice zboží. Pokud prodávající nesplnil svůj závazek dodat zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, kupující jej může vyzvat, aby dodal zboží v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá zboží ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.

Kupující podnikatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že mu k zakoupenému zboží nemusí být dodán návod k jeho používání v češtině.

Prodávající doporučuje kupujícímu, aby si konkrétní složení jednotlivých výrobků (ingredience, alergeny, apod.) vždy ověřil.

III. Bezpečnost a ochrana informací:

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího ze strany prodávajícího se použijí tyto  podmínky ochrany osobních údajů

IV. Ceny:

V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravu zboží apod., které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že v případě, že kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku vady interního informačního systému prodávajícího, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

 • cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);
 • u ceny zboží chybí nebo je navíc jedna či více číslic;
 • sleva na zboží přesahuje více než 50%, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.

Akciové ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po časově určenou dobu.

Původní cena znamená cenu zboží, za kterou předmětné zboží prodávající nabízel bez zohlednění celkových možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí na jejím provozovaném e-shopu nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty a podobně, nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O takovém postupu bude kupující informován.

Dále si prodávající vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému použití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami. Zpravidla se jedná o případy, kdy:

 • slevový poukaz je použit na jiné zboží, pro které bylo určeno;
 • slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, a to i přesto, že sčítání těchto slev nebylo vysloveně zakázáno;
 • slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny;
 • prodávající zjistí, že slevový poukaz byl již použit.

V. Objednávání

Kupující obdrží zboží za cenu platnou v době objednání (nenastane-li některý z případů popsaný v části IV. těchto VOP). Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat zboží lze na obchod.topsanace.cz /obchod

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající kupujícímu doporučuje, aby si před odstoupením od kupní smlouvy přečetl návod k použití, složení výrobku.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitel:

Ve smyslu ustanovení § 7 zákona o prodeji na dálku má kupující právo od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Převzetím zboží se rozumí převzetí všech částí objednaného zboží vámi nebo vámi určenou třetí osobu s výjimkou dopravce. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud odešlete své oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy v poslední den lhůty. Odstoupit od smlouvy můžete i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Kupující v uvedené lhůtě informuje prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím formuláře uvedeného na https://obchod.topsanace.cz/kontakt  nebo zasláním vyplněného formuláře spolu se zbožím. Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy spolu s formulářem odstoupení od smlouvy je k nahlédnutí ZDE.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:

Enel s.r.o., Fraňa Mojtu 253/5, 949 01 Nitra / Slovenská Republika

Zboží je kupující povinen vrátit ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, a to kompletní, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující zboží odešle zpět před uplynutím 14-ti denní lhůty.

Kupující odpovídá za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. V případě, že kupující vrátí zboží poškozené, může prodávající požadovat od kupujícího částku odpovídající snížení hodnoty zboží (v souladu s § 10 odst. 4 zákona o prodeji na dálku). V případě, že prodávající zjistí, že zboží, které mu kupující vrátil při odstoupení od smlouvy, je poškozeno zaviněním kupujícího, je prodávající oprávněn domáhat se odpovědnosti za vzniklou škodu u soudu.

Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Ve smyslu zákona 102/2014 Sb. platba za zakoupené zboží bude kupujícímu uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, který moment nastane dříve.

Kromě případů, kdy je odstoupení od kupní smlouvy výslovně sjednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 1. prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
 2. prodeji zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 3. prodeji zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
 4. v případě, že předmětem kupní smlouvy je dárkový poukaz, který byl spotřebitelem vyjmut z ochranného obalu (tj. např. z obálky), tak v takovém případě dochází ke zveřejnění tajného kódu, který je tímto znehodnocen a spotřebován.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlené vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým formulářem odstoupení.

Spotřebitel bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy na dálku, bude nést náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů, darovací smlouva ztrácí účinnost ke dni odstoupení a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit is ním související poskytnuté dárky včetně všeho, o co se obohatil. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká kupní smlouva a smlouvy jsou z tohoto hlediska posuzovány samostatně.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Pro vrácení platby bude použit stejný způsob platby, jaký byl kupujícím použit v procesu objednávky, pokud nebyl výslovně dohodnut jiný způsob vrácení, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, který je podnikatel:

Kupujícímu podnikateli může být ze strany prodávajícího umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. Bude-li umožněno kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, pak bere kupující na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, o co se snížila hodnota zboží.

V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu i případné další vzniklé náklady.

Bude-li umožněno kupujícímu podnikateli odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kupující je povinen vrátit zboží kompletní, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převza.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím v případě vady ceny zboží:

Mimo případy stanovené zákonem je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě zjevné vady v ceně zboží. Odstoupit od kupní smlouvy dle tohoto bodu lze zpravidla do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím tak, že prodávající kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od kupní smlouvy odstupuje. Pokud kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího. 

VII. Platební podmínky:

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba předem bankovním převodem,
 2. platba přes internetové rozhraní banky (platební kartou on-line),

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu jen vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Kupující souhlasí s vyhotovením a doručením daňového dokladu v elektronické podobě (tzv. elektronická faktura) prodávajícím, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

VIII. Dodací podmínky:

 1. Způsoby dodání

Prodávající zajišťuje následující způsoby dodání:

 • zasílání přepravní službou,
 • zasílání poštou na adresu či přímo na poštu.

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabídnuty dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb.

 1. Ostatní podmínky

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je kupř. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@topsanace.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavují kupujícího práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou

IX. Dohoda o předplatném

Dohodou o předplatném se pro účely těchto VOP rozumí smlouva, kterou se prodávající zavazuje dodávat spotřebiteli v určených intervalech objednané zboží během předplaceného období a spotřebitel se zavazuje zaplatit za tuto dodávku cenu za příslušné časové období.

Na uzavření dohody o předplatném a dodání zboží se vztahují ustanovení uvedená v čl. 3. II. Kupní smlouva těchto VOP s odlišnostmi uvedenými v tomto článku. IX. VOP.

X. Záruční podmínky:

Záruční podmínky na zboží se řídí  Reklamačním řádem  prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

XI. Závěrečná ustanovení:

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující-spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, nebo spor řešit prostřednictvím k tomu určené platformy alternativního řešení sporů (Čl. 14 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524 /2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online) (Úř. věst. L 165, 18 6. 2013) Prodávající doporučuje kupujícímu nejprve využít kontakt na prodávajícího pro vyřešení vzniklé situace dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu.

Ve smyslu zákona 102/2014 Sb. je prodávající povinen informovat o možnosti a podmínkách řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů; prodávající zároveň uvede na svém webovém sídle odkaz na platformu alternativního řešení sporů, jejímž prostřednictvím může spotřebitel podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu:

Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající na žádost spotřebitele odpoví zamítavě nebo na ni do 30 dnů ode dne jejího odeslání neodpoví vůbec, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „ARS“). Formou ARS mohou být řešeny pouze spory vyplývající ze smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem a spory s touto smlouvou související, s výjimkou sporů podle ust. § 1 odst. 1 4 zákona č . 391/2015 Sb. a sporů, jejichž hodnota nepřevyšuje 20 EUR. Návrh na zahájení alternativního řešení sporů se podává k subjektu alternativního řešení sporů podle ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určené platformy nebo formuláře, jehož vzor tvoří přílohu č. 3. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení ARS, maximálně však do výše 5 EUR s DPH. Jsou-li na alternativním řešení sporů příslušné několik subjektů, má právo volby, kterému z nich podá návrh, spotřebitel. Kromě alternativního řešení sporů má spotřebitel právo obrátit se na věcně a místně příslušný všeobecný nebo rozhodčí soud. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkách: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Seznam subjektů alternativního řešení sporů lze nalézt na stránce Ministerstva hospodářství SR –  http://www.mhsr.sk/ . Jedním ze subjektů je i Slovenská obchodní inspekce.

Kontaktní e-mailovou adresou prodávajícího je info@topsanace.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.10.2022 . Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.