OCHRANA SOUKROMÍ

 1. Všeobecná ustanovení

Vážení zákazníci Enel s.r.o,

společnost  Enel s.r.o , se sídlem Fraňa Mojtu 253/5, 949 01 Nitra, Slovenská Republika, IČ: 53 559 801, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, oddíl: 53453/N (dále jen jako „ Provozovatel “), klade důraz na ochranu osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů poskytují informace, jak Provozovatel získává, uchovává a dále zpracovává osobní údaje v souvislosti s provozováním elektronického obchodu (e-shopu) na internetové stránce https://obchod.osetreniestaveb.sk/

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů Vám poskytujeme informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje, jakož io Vašich právech a možnostech jejich uplatnění. Tato Pravidla ochrany soukromí jsou určena především jako poučení zákazníkům e-shopu.

Osobními údaji jsou jakékoli údaje týkající se identifikované fyzické osoby, nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo zejména na základě obecně použitelného identifikátoru, jiného identifikátoru, která využívá nebo má zájem o využití služeb Provozovatele, nebo vstupuje s Provozovatelem do smluvního vztahu , včetně předsmluvních vztahů.

Doporučujeme Vám pečlivě se s těmito Zásadami ochrany osobních údajů seznámit.

 1. Provozovatel osobních údajů

Provozovatelem Vašich osobních údajů je společnost:

Enel s.r.o

se sídlem Fraňa Mojtu 253/5, 949 01 Nitra, Slovenská republika

IČ: 53 559 801

DIČ: 2121409576

IČ DPH: SK2121409576

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, oddíl: vložka č.j. 53453/N

Kontaktní údaje: info@topsanace.cz

Tel. číslo: +420 602 707 909

 1. Odpovědná osoba

Provozovatel v souvislosti se zpracováním osobních údajů nemá jmenovanou odpovědnou osobu. Dotčené osoby jsou oprávněny Provozovatele ve věci ochrany osobních údajů kontaktovat prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: info@topsanace.cz nebo na tel. čísle: +420 602 707 909

 1. Zprostředkovatelé a příjemci osobních údajů

Provozovatel nezpracovává osobní údaje prostřednictvím zprostředkovatelů.

Vaše osobní údaje však můžeme poskytovat jiným příjemcům, podílejícím se na doručení zboží (přepravní společnosti a poštovní podnik), realizaci plateb na základě smlouvy (kurýrské společnosti v případě platby na dobírku, provozovatelé platebních bran), osobám zajišťujícím provozování e-shopu a dalších služeb v souvislosti s provozováním e-shopu, obchodním partnerem, jakož i orgánem státní správy nebo orgánem činným v trestním řízení, pokud nám taková povinnost vyplývá z příslušných právních předpisů.

Přístup k Vašim osobním údajům mají zpravidla pouze jednatelé a společníci Provozovatele, kteří jsou povinni považovat Vaše osobní údaje, stejně tak jako informace o opatřeních přijatých za účelem jejich ochrany, za přísně důvěrné.

Bližší údaje a kontaktní údaje o příjemcích jsou dostupné na vyžádání na e-mailové adrese: info@topsanace.cz

 1. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje (titul, jméno, příjmení, adresa doručení (případně fakturační adresa), datum narození, e-mail, telefonní číslo, a jiné doplňující identifikační údaje potřebné ke splnění účelu zpracování) zpracováváme především za účelem uzavření kupní smlouvy, vyřízení objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Provozovatelem (kupní smlouva); při objednávce zboží se vyžadují osobní údaje (identifikační a kontaktní údaje), které jsou nezbytné pro úspěšné zpracování a vyřízení objednávky; poskytnutí osobních údajů je jedním z povinných požadavků pro uzavření a plnění kupní smlouvy, bez jejichž poskytnutí není možné kupní smlouvu uzavřít, nebo ji ze strany Provozovatele plnit. Pro tento účel nepotřebujeme Váš souhlas se zpracováním těchto osobních údajů; zákonným důvodem je v tomto případě plnění smlouvy (a případně přijetí opatření před uzavřením smlouvy). Vaše osobní údaje dále zpracováváme také pro účely evidence zákazníků a objednávek, doručení zboží, evidence reklamací a jiné účely, které nám jako Provozovateli vyplývají z platných právních předpisů.

Určité osobní údaje (jméno a příjmení, e-mailovou adresu) také zpracováváme i za účelem zasílání e-mailů s nabídkou podobného zboží, které jste si již u nás zakoupili, ao které byste proto mohli mít zájem, a to případně iv akční ceně, resp. s jiným benefitem, zasílání newsletterů, informování zákazníků o novém zboží či pro jakékoli jiné reklamní a marketingové účely prodávaných produktů ze strany Provozovatele. Pro tyto účely je základem zpracování především Váš souhlas nebo náš oprávněný zájem.

Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem splnění různých soutěžních akcí, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atp. K takovému zpracování je nutný Váš souhlas, přičemž zároveň bez zpracování osobních údajů není možné akci naplnit. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání dané soutěžní akce a plnění našich povinností s tím spojenými.

Vaše osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy můžete dále zpracovávat iv případě vyplnění kontaktního formuláře na naší internetové stránce, a to za účelem kontaktu s Vámi, a případného zpracování vzniku kontaktu za účelem poskytnutí našich služeb.

Vaše osobní údaje zpracováváme dále z důvodu, je-li to nutné ke splnění zákonných povinností, které se na nás vztahují, a to zejména pro daňové a účetní účely.

Provozovatel osobní údaje v žádném případě nezveřejňuje. Osobní údaje Provozovatel nebude zpracovávat způsobem, který není slučitelný s účely zpracování.

 • Právní základ zpracování osobních údajů

Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje vždy na relevantním právním základě, a to:

 • Čl. Čl. 1 písm. a) Nařízení GDPR a ust. § 13 odst. 1 písm. 1 písm. a) ZOOÚ: dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů alespoň pro jeden konkrétní účel (např. zasílání newsletterů, reklamní a marketingové akce, soutěže);
 • Čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení GDPR a ust. § 13 odst. 1 písm. 1 písm. b) ZOOÚ: zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, nebo aby byla na žádost dotyčné osoby provedena opatření před uzavřením smlouvy; především plnění smlouvy (např. plnění kupní smlouvy);
 • Čl. Čl. 1 písm. c) Nařízení GDPR a ust. § 13 odst. 1 písm. 1 písm. c) ZOOÚ: zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele; zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána (např. daňové a účetní účely);
 • Čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení GDPR a ust. § 13 odst. 1 písm. 1 písm. f) ZOOÚ: zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany kromě případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo práva dotčené osoby vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotyčnou osobou dítě (např. oslovování s e-mailovými nabídkami zboží, zasílání obchodních sdělení);
 • Rozsah a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Pro účely blíže specifikované výše zpracováváme osobní údaje, které nám přímo poskytnete. Jedná se především o následující kontaktní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa doručení (případně fakturační adresa), datum narození, e-mail, telefonní číslo a jiné doplňující identifikační údaje potřebné ke splnění účelu zpracování.

Doba zpracování

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání účelu, pro který jsou zpracovávány a v souladu se zákonnými požadavky na uchovávání a archivaci osobních údajů. V některých případech je doba zpracování osobních údajů závislá na trvání Vašeho souhlasu se zpracováním. V každém případě údaje, které nejsou potřebné ke splnění účelu nebo pro jejichž zpracování nemáme zákonný podklad, likvidujeme.

 • Přenos osobních údajů

S přihlédnutím k článku. Čl. 1 písm. f) Nařízení GDPR a ust. § 19 odst. 1 1 písm. f) ZOOÚ, Provozovatel přenos osobních údajů do třetí země, nebo mezinárodní organizaci neuskutečňuje.

 • Automatizované rozhodování a profilování

Provozovatel při zpracování osobních údajů nevyužívá automatizované rozhodování.

Rádi bychom Vás však informovali, že Provozovatel při zpracování osobních údajů využívá profilování, a to za účelem přímého marketingu zákazníkem, a na základě Vašeho souhlasu. K tomuto účelu používáme automatické informační systémy, webové aplikace nebo kalkulačky. Na základě uvedeného Vám posíláme individualizované zprávy a nabídky našich produktů. Profilování Vašich osobních údajů nám pomůže Vás a Vaše potřeby lépe poznat, odhadnout budoucí jednání a podle toho přizpůsobit naše produkty Vašim požadavkům.

V případě, že Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, a tyto jsou profilované, dovolujeme si Vás tímto zvlášť informovat o Vašem právu kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů.

 1. Udělení souhlasu / Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případě udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, tento nám poskytujete jako vážný a svobodně daný, konkrétní, informovaný a jednoznačný a proto máte právo tento souhlas kdykoli odvolat nebo omezit zpracovávání Vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás prosím neprodleně kontaktujte způsobem uvedeným níže. V případě, že tak učiníte, tyto osobní údaje nebudeme dále zpracovávat pro účely, ke kterým byl souhlas udělen. Upozorňujeme, že odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoli zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu před jeho odvoláním z Vaší strany.

 1. Oprávněné zájmy Provozovatele

V některých případech je zpracování osobních údajů získaných z Vaší strany realizováno na základě čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení GDPR, kterým je oprávněný zájem. Provozovatel před zahájením zpracovávání osobních údajů na tomto právním základě důsledně přezkoumal, zda nedochází k nepřiměřenému zásahu do práv a právem chráněných zájmů dotčených osob. Za tímto účelem zároveň provedl test proporcionality, na jehož základě vyhodnotil, že oprávněný zájem je v projednávaném případě skutečně oprávněný.

V případě, že Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje na právním základě – oprávněný zájem (např. v případě přímého marketingu) Vás tímto zvlášť informujeme o Vašem právu kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů.

 1. Poučení dotyčné osoby

Dotčená osoba je povinna poskytnout pravdivé a aktuální osobní údaje. V případě změny osobních údajů je dotčená osoba povinna změnu neprodleně oznámit Provozovateli.

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat informace o způsobech zpracování Vašich údajů a právo na opravu údajů, které o Vás zpracováváme. V určitých případech máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů, dále pak máte právo na přístup k Vašim osobním údajům nebo na jejich předání. V některých případech máte právo namítat a také právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Jednotlivá práva a způsob jejich uplatnění jsou podrobněji popsány níže.

 • Způsob uplatňování práv

Pokud uplatníte jakékoli své právo podle této části nebo podle platných právních předpisů, informujeme Vás o přijatém opatření nebo o vymazání Vašich osobních údajů nebo o omezení zpracování v souladu s Vaším požadavkem, jakož i každého příjemce, kterému byly poskytnuty podle těchto Zásad ochrany osobních údajů, pokud takové oznámení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pokud si přejete uplatnit svá práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit přímo prostřednictvím písemné žádosti doručené na adresu provozovatele: Enel sro, se sídlem Fraňa Mojtu 253/5, 949 01 Nitra, Česká republika, nebo elektronicky prostřednictvím podání žádosti na e -mailovou adresu info@osetřenístaveb.cz

Pro vyřízení Vaší žádosti od Vás můžeme požadovat poskytnutí některých identifikačních informací, které jste nám předtím sdělili. Poskytnutí těchto údajů vždy požadujeme jen v nezbytně nutné míře pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán Vámi. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce po jejím obdržení, přičemž si zároveň vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce ve složitějších případech.

 • Vymazání Vašich osobních údajů

Můžete nás kdykoli požádat o vymazání svých osobních údajů, a to způsobem uvedeným výše, je-li splněn některý z těchto důvodů: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získávány nebo jinak zpracovávány; b) dotyčná osoba namítá vůči zpracování na základě oprávněného zájmu Provozovatele a nepřevažují žádné oprávněné důvody ke zpracování nebo dotyčná osoba namítá vůči zpracování na základě oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu; c) osobní údaje byly zpracovány nezákonně; d) osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny Vaše osobní údaje, které máme, pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností, jak jsou popsány výše. Všechny Vaše osobní údaje také vymažeme v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, pokud jste nám souhlas předtím poskytli, nebo pokud to bude vyžadovat zákon.

 • Oprava vašich osobních údajů

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu svých osobních údajů, které s námi sdílíte. Pro uplatnění žádosti o opravu nás prosím kontaktuje způsobem uvedeným výše.

Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat Vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy náš můžete kontaktovat s otázkou, zda stále zpracováváme Vaše osobní údaje.

 • Zpřístupnění a přenosnost Vašich osobních údajů

Máte právo požádat informaci o tom, zda o Vás zpracováváme osobní údaje a v jakém rozsahu. Rovněž máte právo požadovat, abychom Vám zpřístupnili osobní údaje, které jste nám poskytli a další osobní údaje týkající se Vaší osoby. V případě, že máte zájem o přístup k údajům, které o Vás zpracováváme, kontaktujte nás prosím způsobem uvedeným výše.

Budete-li požadovat přenos Vašich osobních údajů jinému provozovateli, můžeme některé Vaše osobní údaje (zejména údaje, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a/nebo Vašeho souhlasu) zaslat přímo třetí straně (jinému provozovateli), kterého uvedete ve své žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a oprávněné zájmy jiných osob, a bude-li technicky uskutečnitelný.

 • Právo vznést námitky

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo z důvodu týkajícího se Vaší konkrétní situace kdykoli namítat proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad Vašimi zájmy nebo právy nebo pokud neprokážeme, že tyto údaje jsou potřebné pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků, tak tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme.

 • Omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, například. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání Vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obranu právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

 • Stížnost úřadu na ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracování osobních údajů Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

COOKIES

Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá ve vašem počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitou dobu uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a jiná nastavení zobrazování), takže je při další návštěvě webu nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět.

Jako Provozovatel takové soubory ukládáme na Vašem zařízení s cílem zajistit nejen řádné fungování předmětné webové stránky, ale také pro účely ukládání Vašich předvoleb při nakupování, zobrazení historie prohlížených produktů, čímž se Vám snažíme Vaše nakupování usnadnit a zefektivnit. Tyto soubory dále využíváme pro reklamní a marketingové účely, jakož i pro účely sledování počtu návštěvníků naší internetové stránky, tzv.. monitoring návštěvnosti s cílem zkvalitňovat naše služby.

Doba, po kterou si informace ponecháváme, závisí na typu souborů cookie.

Pro tyto účely využívá zejména následující typy cookies:

 • Technické soubory cookies (představují základ pro fungování naší internetové stránky, přičemž pokud tyto cookies zakážete, nebudeme moci zaručit bezvadný chod naší internetové stránky);
 • Provozní cookies (představují způsob shromažďování statistických informací o tom, jak používáte naši internetovou stránku, monitorují Vaši návštěvnost, a tedy slouží především k naší analýze a vylepšení internetové stránky. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme Vám zaručit bezvadný chod naší internetové stránky);
 • Reklamní a marketingové cookies (představují způsob, jakým Vám zobrazujeme obsah reklam, které jsou přizpůsobené Vašim zájmům; tyto cookies mohou shromažďovat informace o Vašich zvyklostech při prohlížení naší internetové stránky a prostřednictvím nich můžeme vůči Vám efektivněji cílit přímou marketingovou komunikaci). Sbírání údajů o Vašem chování na naší internetové stránce za účelem cílené reklamy je zpravidla aktivováno na základě Vašeho souhlasu. Sbírání údajů tímto způsobem je dobrovolné, a tyto cookies nebudeme využívat, pokud je nepovolíte. Souhlas můžete navíc kdykoli odvolat změnou nastavení internetového prohlížeče.

Zároveň bychom vás rádi informovali o tom, že používání souborů cookies si můžete ve svém webovém prohlížeči nastavit, resp. omezit, a to zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do Vašeho zařízení. Cookies můžete v prohlížeči odstranit jednotlivě nebo všechny najednou a to buď přímo (pokud ví kde jsou uloženy) nebo pomocí prohlížeče.

Budeme respektovat, pokud si přednastavené nastavení cookies změníte. Vypnutí některých cookies ovšem může mít dopad na funkčnost naší internetové stránky.

V souvislosti s osobními údaji uvádíme, že na základě použití cookies jsou ve většině případů sbírány a využívány anonymní údaje. Pouze výjimečně mohou být některé z používaných cookies párovány s Vašimi osobními údaji, a tudíž mohou vést k identifikaci návštěvníků naší internetové stránky.

V takovém případě tyto osobní údaje zpracováváme na právním základě provedení opatření před uzavřením smlouvy nebo na právním základě plnění smlouvy, pokud je zpracování těchto údajů nezbytné v souvislosti s nákupem zboží zákazníkem na naší internetové stránce (např. zpracováváme-li na základě cookies informace o tom, že je zákazník přihlášen ve svém účtu, jaké zboží si přihlášený zákazník vložil do košíku, apod.). Také právním základem pro zpracování informací z cookies může být udělení Vašeho souhlasu (např. pro reklamní a marketingové cookies, apod.).

 1. Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Průběžně můžeme tyto zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na naší internetové stránce.

O podstatných změnách Vás budeme informovat prostřednictvím naší internetové stránky.

Odesláním objednávky v e-shopu Provozovatele potvrzujete, že s těmito Zásadami ochrany osobních údajů jste se seznámili.

Jako dotyčné osoby nás můžete kdykoli kontaktovat se žádostí o poskytnutí podrobnějších informací ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jakož io používání cookies, a to na e-mailové adrese: info@topsanace.cz