REKLAMAČNÍ ŘÁD

I.  Základní ustanovení:

Tento Reklamační řád upravuje vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, pokud

  1. na straně  prodávajícího vystupuje společnost Enel s.r.o, se sídlem Fraňa Mojtu 253/5, 949 01 Nitra, Slovenská Republika, IČO: 53 559 801, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, oddíl: 53453/N (dále jen „ prodávající “) a
  2. na straně  kupujícího  vystupuje:
  • spotřebitel (dále také jako „ spotřebitel “) nebo
  • podnikatel (dále také jako „ podnikatel “).

Tento Reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ Občanský zákoník “), zákonem č.j. 250/2007 Zz o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ Zákon o ochraně spotřebitele “), zákonem č.j. 102/2014 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „ Zákon o prodeji na dálku“), zákonem č.j. 391/2015 Zz o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů, jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu prodávajícího, stává se tento Reklamační řád součástí smluvní dokumentace mezi prodávajícím a kupujícím.

Reklamace a zboží zasílejte na adresu:

Enel s.r.o, Fraňa Mojtu 253/5, 949 01 Nitra, Slovenská Republika

Formulář pro uplatnění reklamace je k nahlédnutí / stažení ZDE

II. Odpovědnost za vady plnění – platí pro spotřebitele:

Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím (§ 619 odst. 1 občanského zákoníku) a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (§ 619 odst. 2 občanského zákoníku). Záruční doba je 24 měsíců (§ 620 občanského zákoníku).

Záruční doby začínají běžet od data převzetí zboží kupujícím.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době (§ 626 odst. 1 občanského zákoníku).

Pokud prodávající při koupi zboží nabízí zákazníkovi k prodanému zboží bezplatně další zboží jako dar, je na kupujícím, zda nabízený dar přijme. Dar však není prodaným zbožím, proto prodávající neodpovídá za jeho případné vady. Pokud však prodávající o případných vadách daru ví, je povinen na ně kupujícího při nabídce daru upozornit (§ 629 občanského zákoníku). Má-li dar vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, je kupující oprávněn jej vrátit (§ 629 občanského zákoníku). Pokud zákazníkovi vznikne právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz), je zákazník povinen vrátit prodávajícímu vše, co podle smlouvy obdržel a také co dostal z darovací smlouvy.

III. Práva a povinnosti z vadného plnění – platí pro spotřebitele:

Kupující uplatňuje reklamaci u prodávajícího.

Prodávající je povinen reklamaci vyřídit ve lhůtě, která nesmí být delší než 30 dní od uplatnění reklamace (§ 18 odst. 4 Zákona o ochraně spotřebitele).

Prodávající je povinen při uplatnění reklamace povinen kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace doručit bez zbytečného odkladu e-mailem, je-li mu tento znám, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. V případě, že se kupující informuje na způsob vyřízení reklamace:

  • před uplynutím 30 denní lhůty, je prodávající oprávněn informovat kupujícího o způsobu vyřízení reklamace;
  • po uplynutí 30 denní lhůty, je prodávající povinen informovat kupujícího o způsobu vyřízení reklamace i důvodu, proč nebyla reklamace vyřízena včas;

Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace (§ 18 odst. 9 Zákona o ochraně spotřebitele). Tímto písemným dokladem je kopie reklamačního protokolu s vyplněnou kolonkou vyřízení reklamace nebo dopis obsahující písemné vyrozumění o vyřízení reklamace, postačí jeho odeslání e-mailem, má-li jej prodávající k dispozici.

Při uplatnění práv z odpovědnosti za vady je kupující povinen:

předložit doklad o koupi, případně jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti prokázat, že zboží bylo koupeno u prodávajícího, předložit vyplněný reklamační formulář, předat prodávajícímu zboží v případě uplatnění reklamace a poskytnout součinnost při vyřizování reklamace.

IV. Způsob vyřízení reklamace – platí pro spotřebitele:

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit (§ 622 odst. 1 občanského zákoníku).

Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, nevzniknou-li tím prodávajícímu nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady (§ 622 odst. 2 občanského zákoníku).

Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, nezpůsobí-li to kupujícímu závažné obtíže (§ 622 odst. 3 občanského zákoníku).

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, nemůže-li však kupující pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (§ 623 odst. 1 občanského zákoníku).

Jde-li o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku (§ 623 odst. 2 občanského zákoníku).

Pokud prodávající reklamaci nevyřídí do 30 dnů, kupující má stejná práva, jako by šlo o neodstranitelnou vadu (§ 18 odst. 4 Zákona o ochraně spotřebitele), tj. právo na výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy).

Má-li kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), záleží na kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže již tuto volbu sám jednostranně měnit a zároveň se mu tyto nároky nekumulují, ale mají alternativní charakter.

Pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, zákazník je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit is ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny zpět spolu s vráceným zbožím, budou tyto dárky v jejich tržní hodnotě chápány jako bezdůvodné obohacení zákazníka.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím jen na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením.

Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat výrobek k odbornému posouzení. Je-li výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

V.  Vady zboží, nároky z vad zboží, je-li kupujícím podnikatel:

Nároky z vad zboží, je-li kupujícím podnikatel se řídí ustanoveními zákona č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, přičemž kupující podnikatel je povinen prokázat odpovědnost prodávajícího.

VI. Alternativní řešení sporu:

Podrobnější jsou ustanovení o alternativním řešení případného sporu uvedená ve Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího v části – Závěrečná ustanovení.

Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.

Spotřebitel má právo podat návrh podle ustanovení § 12 zákona č.j. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů v platném znění k zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „návrh“) subjektu alternativního řešení sporů, pokud prodávající na žádost podle první věty odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání.

Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Česká obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí, přičemž možnost obrátit se na soud tím není dotčena.

Kontaktní e-mailovou adresou prodávajícího je info@topsanace.cz

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.10.2022 Prodávající si vyhrazuje právo změnit reklamační řád bez předchozího upozornění.